Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Artykuły

O projekcie

  Projekt: „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach  „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

LIDER PROJEKTU: Powiat Przeworski

PARTNERZY PROJEKTU:

12 jednostek samorządu terytorialnego z powiatu przeworskiego oraz rzeszowskiego:

 • Miasto Przeworsk
 • Miasto i Gmina Kańczuga
 • Miasto i Gmina Sieniawa
 • Gmina Przeworsk
 • Gmina Tryńcza
 • Gmina Zarzecze
 • Gmina Jawornik Polski
 • Gmina Gać
 • Gmina Adamówka
 • Miasto Dynów
 • Gmina Dynów
 • Gmina Hyżne

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI:    1 373 755,33 

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU:     1 236 379,79 zł (90% wartości projektu)

UDZIAŁ WŁASNY W WYSOKOŚCI:     137 375,54 zł   (10% wartości projektu)

CZAS TRWANIA PROJEKTU:               I kwartał 2014r. – III kwartał 2015r.

CEL PROJEKTU: Efektywne wykorzystanie Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia  (PDOW) jako obszaru współpracy między jst w celu zwiększenia jego konkurencyjności, spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i  terytorialnym. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wykorzystanie Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia jako wielofunkcyjnego czynnika rozwoju obszarów na styku miasto-wieś oraz potencjału wewnętrznego obszaru współpracy jst poprzez wspólną realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów wskazanego obszaru.
 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia jako miejsca  do  życia, wypoczynku i pracy poprzez wzajemną współpracę JST różnego szczebla.
 • Ukazanie społeczności lokalnej możliwości zmian jakości życia przeciętnego mieszkańca, podkreślenie korzyści społecznych, gospodarczych i przestrzennych wynikających z realizacji spójnych terytorialnie przedsięwzięć.
 • Przygotowanie dokumentów planistycznych i projektowych pod nowy okres programowania 2014-2020 uwzględniających problemy rozwojowe obszaru współpracy, potencjał gospodarczy, społeczny, przyrodniczy, krajobrazowy i kulturowy wskazanego PDOW.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

1. Opracowanie „Analizy potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

 • Głównym celem analizy będzie dokonanie diagnozy sytuacji gospodarczej przeworskiego obszaru.
 • Zakres zawartości merytorycznej analizy obejmować będzie obszary, które mają zasadnicze znaczenie dla  przyszłego rozwoju obszaru wsparcia.
 • Wskazane opracowanie będzie stanowić diagnozę wskazującą podstawowe wyzwania obszaru wsparcia.

 2. Opracowanie „Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

 • Opracowanie Strategii w oparciu o dokumenty planistyczne i przeprowadzone wcześniej analizy potencjału obszaru, mocnych i słabych stron.
 • Określenie celów i kierunków rozwoju obszaru odnoszących się do nowej perspektywy finansowe UE 2014-2020 oraz dokumentów krajowych.
 • Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla wskazanej Strategii rozwoju obszaru.

3. Opracowanie „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

 • Opracowanie Programu Rozwoju Gospodarczego PDOW zawierało będzie scenariusze rozwojowe oraz propozycje działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców tego obszaru w wieloletniej perspektywie czasowej.
 • Program będzie wskazywał konkretne działania i projekty wskazane do wspólnej realizacji w nowej perspektywie finansowej.

4. Opracowanie „Studium komunikacyjnego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

 • Opracowanie dokumentu zawierało będzie diagnozę obecnego stanu systemu transportowego na terenie wskazanego obszaru wraz z jego powiazaniami na tle województwa i kraju.
 • Celem dokumentu będzie opracowanie koncepcji poprawnie działającego zrównoważonego systemu transportowego na wskazanym obszarze oraz konieczność dostosowywania systemu transportowego do dynamicznych przekształceń przestrzennych i demograficznych oraz zapewnienie jego bezpieczeństwa i efektywności.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej wybranych projektów

 • Na podstawie dokonanych analiz oraz opracowanych dokumentów zostanie zlecone wykonanie  dokumentacji technicznych czterech wybranych projektów, które zostaną uznane za najważniejsze w Programie Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia z punktu widzenia całego obszaru.

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów