Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Postępy w realizacji projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Zakończono kolejny etap prac w ramach projektu pt. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, który obejmował opracowanie czterech dokumentów planistycznych.

W ramach dokumentów planistycznych opracowano:

1. „Analizę potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”,

2. „Strategię Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz  z „Prognozą oddziaływania na środowisko”,

3. „Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”,

4. „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.

Obecnie zostały ogłoszone przetargi na  opracowanie czterech dokumentacji technicznych projektów, które zostały uznane za najważniejsze w „Programie Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”z punktu widzenia całego obszaru.

Wśród projektów o najwyższym priorytecie realizacyjnym znalazły się  „Modernizacja zabytkowej linii kolei wąskotorowej Przeworsk-Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, „Zintegrowana sieć tras rowerowych i pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą” oraz „Szlakiem zespołów pałacowo - parkowych Przeworska i okolic”.                       

Dotychczasowy postęp realizacji Projektu gwarantuje zrealizowanie jego celu, którym jest „efektywne wykorzystanie Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia (PDOW) jako obszaru współpracy między jst w celu zwiększenia jego konkurencyjności, spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i  terytorialnym” w przewidzianym harmonogramem terminie. Realizacja projektu trwa do końca II kwartału 2015 roku.

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów