Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Zakończyły się konsultacje społeczne „Studium komunikacyjnego PDOW”

   W dniach od 10 września do 24 września br.  na terenie wszystkich gmin wchodzących  w skład Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia odbyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu „Studium komunikacyjnego  Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowanego w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem przeprowadzenia konsultacji było zapoznanie władz oraz mieszkańców obszaru wsparcia z treścią dokumentu oraz zebranie od wszystkich zainteresowanych uwag i opinii na jego temat.

Przez cały okres trwania konsultacji istniała możliwość zapoznania się z projektem Studium komunikacyjnego, który dostępny był na stronie internetowej projektu oraz stronach internetowych wszystkich jst tworzących PDOW.

Konsultacje odbywały się w dwóch formach: bezpośredniej (możliwość wnoszenia uwag bezpośrednio w poszczególnych jst) oraz pośredniej (uwagi przesyłane on-line lub pismem).

W ramach konsultacji przeprowadzono 39 spotkań konsultacyjnych (po 3 w każdym samorządzie PDOW). Spotkania konsultacyjne odbywały się w samorządach tworzących PDOW i były prowadzone przez Wykonawcę opracowania tj. Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Spotkania konsultacyjne mały na celu przedstawienie dokumentu oraz dyskusję nad zaproponowanymi w dokumencie zapisami. Podczas spotkań uczestnicy mieli możliwość zgłaszania uwag i propozycji zmian do projektu dokumentu.

Uwagi zgłoszone do projektu dokumentu Studium komunikacyjne  pochodziły w większości od przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego jak również od mieszkańców, instytucji oraz stowarzyszeń. Uwagi zgłaszane do dokumentu Studium komunikacyjnego  dotyczyły w zakresie układu drogowego i parkingów doprecyzowania zagadnień w zakresie układu drogowego i parkingów, układu kolejowego. Ponadto, uwagi zgłaszane do dokumentu Studium dotyczyły między innymi dostosowania zagadnień do stanu faktycznego, konieczności uzupełnienia zapisów zawartych w konsultowanym dokumencie oraz doprecyzowania opisów i map prezentowanych w dokumencie.      

Wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały zebrane i przekazane odpowiednim podmiotom odpowiedzialnym za tworzenie dokumentu Studium komunikacyjne w  celu analizy pod kątem ich zasadności i możliwości uwzględnienia w tekście końcowym „Studium komunikacyjnego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.

Po przyjęciu uchwałami projektu dokumentu przez wszystkich Partnerów PDOW zostanie on udostępniony na stronie internetowej projektu.

Do pobrania:

Zestawienie uwag z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących opracowania "Studium Komunikacyjnego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia"

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów