Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Konsultacje społeczne projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko” do projektu „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

   Zarząd Powiatu Przeworskiego informuje, iż w dniach od 17 do 30 października 2014 r. trwają konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko”  do projektu dokumentu „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.

Dokument jest podstawą prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a głównym celem sporządzenia prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” dla środowiska.

Projekt konsultowanego dokumentu dostępny jest do wglądu w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Przeworsku 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10 (piętro IV, pok. Nr 422) oraz na stronie internetowej projektu pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl/.

Uwagi i wnioski do konsultowanego dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Przeworski.

Uwagi i wnioski zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów