Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Zakończyły się konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

W dniach od 20 sierpnia 2014 r. do 2 września 2014 r. na terenie wszystkich gmin wchodzących  w skład Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia odbyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pt. ”Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” opracowanego w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem przeprowadzenia konsultacji było zapoznanie władz oraz mieszkańców obszaru wsparcia z dokumentem oraz zebranie od wszystkich zainteresowanych uwag i opinii na jego temat.

Przez cały okres trwania konsultacji istniała możliwość zapoznania się z projektem Strategii, który dostępny był na stronie internetowej projektu oraz stronach internetowych wszystkich jst tworzących PDOW.

Konsultacje odbywały się w dwóch formach: bezpośredniej (możliwość wnoszenia uwag bezpośrednio w poszczególnych jst) oraz pośredniej (uwagi przesyłane on-line lub pismem).

W ramach konsultacji przeprowadzono 39 spotkań konsultacyjnych (po 3 w każdym samorządzie PDOW). Spotkania konsultacyjne odbywały się w dniach od 27 sierpnia do 5 września 2014 roku w samorządach tworzących PDOW i były prowadzone przez Wykonawcę opracowania tj. Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Spotkania konsultacyjne mały na celu przedstawienie dokumentu oraz dyskusję nad zaproponowanymi w dokumencie zapisami. Podczas spotkań konsultacyjnych uczestnicy mieli możliwość zgłaszania uwag i propozycji zmian do projektu dokumentu.

Uwagi zgłoszone do projektu dokumentu Strategii pochodziły w większości od przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego jak również od mieszkańców, instytucji oraz stowarzyszeń. Uwagi zgłaszane do dokumentu Strategii dotyczyły głównie celów i kierunków działań wyznaczonych w dokumencie, czynników analizy SWOT oraz systemu wdrażania i wskaźników monitorujących realizacje zapisów dokumentu. Wnioskowano również o doprecyzowanie zagadnień oraz konieczność uzupełnienia opisów zawartych w dokumencie.

Wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały zebrane i przekazane odpowiednim podmiotom odpowiedzialnym za tworzenie dokumentu Strategii w celu analizy pod kątem ich zasadności i możliwości uwzględnienia w tekście końcowym Strategii.

Określona w Strategii wizja oraz cele strategiczne i szczegółowe PDOW będą stanowić punkt wyjścia dla określenia listy projektów priorytetowych- najważniejszych dla całego obszaru wsparcia, które zawarte będą w Programie Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia - kolejnym dokumencie przygotowywanym w ramach projektu.

Do pobrania:

Zestawienie uwag i wniosków z konsultacji społecznych projektu opracowania pt. „Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z opisem sposobu ich uwzględnienia 

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów