Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Warsztaty w sprawie wstępnej listy projektów priorytetowych dla Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia

   Dnia 5 września br. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele samorządów wchodzących w skład PDOW. Warsztaty były prowadzone przez Wykonawcę Programu - Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner” z Cieszyna.             

   Spotkanie miało na celu omówienie propozycji projektów, które zostały zgłoszone przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego z terenu obszaru wsparcia. Podczas spotkania wypracowano wstępną listę projektów priorytetowych najważniejszych z punktu widzenia rozwoju całego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia. Projekty te mają na celu promowanie partnerskiej, zintegrowanej realizacji zadań przez pryzmat wspólnych problemów i wyzwań na drodze do rozwoju lokalnego i regionalnego całego obszaru. Rezultatem końcowym realizowanego projektu pt. ”Zintegrowany rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” jest opracowanie 4 dokumentacji technicznych wraz z OOŚ dla projektów uznanych za priorytetowe dla wskazanego obszaru.

  Na spotkaniu ustalona została dodatkowo druga lista projektów istotnych z punktu widzenia interesów poszczególnych gmin, które swym zasięgiem oddziaływania nie  będą miały istotnego wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej całego lub znacznej części obszaru wsparcia.

   W najbliższym czasie projekt Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko  zostanie poddany konsultacjom społecznym, które będą prowadzone poprzez stronę internetową oraz w formie spotkań z samorządowcami i mieszkańcami w poszczególnych JST.

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów