Text Size
poniedziałek, maj 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Zakończyły się konsultacje społeczne dokumentu „Analizy potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

W dniach od 1 lipca 2014r. do 14 lipca 2014r. na terenie wszystkich gmin Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia odbyły się  konsultacje społeczne dokumentu „Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowanego w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Celem przeprowadzenia konsultacji było uzyskanie od wszystkich zainteresowanych uwag, opinii, propozycji do prezentowanego dokumentu.

Przez cały okres trwania konsultacji istniała możliwość zapoznania się z projektem Analizy, który dostępny był na stronie internetowej projektu oraz stronach internetowych wszystkich jst tworzących PDOW.

Konsultacje odbywały się w dwóch formach: bezpośredniej (możliwość wnoszenia uwag bezpośrednio w poszczególnych jst) oraz pośredniej (uwagi przesyłane on-line lub pismem).

W ramach konsultacji przeprowadzono 39 spotkań konsultacyjnych mających na celu przedstawienie dokumentu oraz dyskusję nad zaproponowanymi w dokumencie zapisami. Spotkania odbywały się w dniach 7 - 11 lipca 2014 roku w samorządach tworzących PDOW i były prowadzone przez wykonawcę opracowania tj. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner” z Cieszyna.

Uwagi zgłoszone do projektu dokumentu Analizy pochodziły w większości od przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego jak również od mieszkańców, instytucji oraz stowarzyszeń. Uwagi zgłaszane do dokumentu Analizy odnosiły się najczęściej do jej konstrukcji, zakresu tematycznego, stopnia szczegółowości, przyjętych założeń oraz rozwiązań. Uwagi miały także charakter redakcyjny oraz porządkujący. Wnioskowano o doprecyzowanie zagadnień, aktualizację danych statystycznych, konieczność uzupełnienia opisów zawartych w  dokumencie. Wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały zebrane i przekazane odpowiednim podmiotom odpowiedzialnym za tworzenie dokumentu Analizy.

Główne wnioski z Analizy stanowić będą punkt wyjścia dla przygotowania „Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” oraz „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów