Text Size
sobota, kwiecień 20, 2019

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia (PDOW) wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Przeworskiego i Rzeszowskiego, Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Strategie rozwoju poszczególnych gmin, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów i Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przeworska, Plany odnowy miejscowości Hucisko Jawornickie i Manasterz, a także prowadzone badania i analizy przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku oraz opracowania naukowe dotyczące osadnictwa i rozwoju turystyki regionu.

O projekcie

Warsztaty strategiczne w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

W dniu 13 czerwca 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyły się warsztaty strategiczne z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (Instytut Gospodarki) w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna opracowującą dokument planistyczny pt. „Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. Uczestnikami spotkania byli Lider projektu, przedstawiciele 12 jst zaangażowanych w realizację projektu, instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy.

Podczas spotkania dr Adam Tittinger przedstawił zakres jaki będzie zawierał opracowywany dokument oraz przeprowadził analizę słabych oraz mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla całego obszaru wsparcia.

W dalszej części warsztatów uczestnicy wymienili się uwagami oraz przedstawili własne propozycje projektów do opracowania dokumentu.

Strategia Rozwoju zawierać będzie cele oraz kierunki rozwoju obszaru odnoszące się do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 a także dokumentów krajowych. Dodatkowo dla wskazanej Strategii  zostanie opracowana prognoza oddziaływania na środowisko.

Prezentacja warsztaty 13 06 2014


Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk - Dynów